Cena vrtca

Ceno vrtca sprejme Občina Bovec. Starši plačajo od 0 do 77 odstotkov spodaj navedene cene ob polni prisotnosti otroka v vrtcu. Odstotek plačila določi pristojni Center za socialno delo z odločbo, na osnovi vloge, ki jo morajo vložiti starši v obdobju največ en mesec pred vstopom otroka v vrtec.

Vlogo starši oddajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, odločbo prejmejo na dom.

Plačilo se zmanjša za prehrano za pravočasno javljene dneve odsotnosti otroka iz vrtca.

Podrobneje o ceni vrtca in pravilih plačevanja

Cena programa predšolske vzgoje obsega:

- stroške dela,

- stroške materiala in storitev ter

- stroške živil za otroke.

Mesečno plačilo programa, v katerem je vključen otrok, plačujejo starši na podlagi računa, ki ga izstavi šola, za pretekli mesec.

Šola staršem pri izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, če starši pravočasno opravičijo odsotnost otroka.

V primeru zamude pri plačilu, šola zaračunava zakonite zamudne obresti.

Staršem, ki imajo neporavnane obveznosti plačila več kot en mesec od zapadlosti, šola pošlje pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva več kot 15 minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki se določi v višini bruto ure vzgojiteljice oziroma osebe, ki otroka varuje, povečane za 50 % za vsako začeto uro. Zamudna ura se obračuna tudi v primeru vsakih treh zamud po najmanj 5 minut na mesec.

Možnosti znižanega plačila zaradi daljše odsotnosti v času počitnic ali bolezni

Starši otrok, za katere je Občina Bovec po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:

o Zaradi počitniške odsotnosti otroka (velja tudi za enoto Žaga), in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 20 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.

o Zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten več kot 10 delovnih dni v mesecu, na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo se jim prizna za vse dni odsotnosti v višini 50 % od plačila, ki jim je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca.

 

Skupna cena v €

Celodnevni program prvega starostnega obdobja

529,02

Celodnevni program drugega starostnega obdobja

433,53

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica