Naloge - delo

Naloga šolske svetovalne službe je svetovanje učencem in staršem, sodelovanje z učitelji, z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju programa in dela šole, opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, opravljanje poklicnega svetovanja in sodelovanje z zunanjimi institucijami.

 

Svetovalno delo z učenci

 • vpis v 1. razred,
 • svetovanje in spremljanje učencev z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,
 • spremljanje učencev iz drugega govorečega okolja in organizacija učne pomoči,
 • poklicna orientacija individualno svetovanje za poklic, izvedba prijavnega postopka ter spremljanje stanja prijav, informacije o štipendijah,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem, ki imajo težave pri učenju zaradi vedenjskih in čustvenih težav.

 

Sodelovanje s starši

 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,
 • svetovanje staršem in usmerjanje glede na otrokove težave,
 • poklicna orientacija – roditeljski sestanki, predstavitev novosti in postopka vpisa v srednjo šolo, individualno svetovanje, štipendiranje,
 • seznanjanje staršev z možnostmi letovanj za otroke iz socialno šibkejših družin, subvencioniranja šole v naravi in subvencioniranja šolske prehrane.

 

Sodelovanje z učitelji, vodstvom šole in zunanjimi institucijami

 • svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci v razredu,
 • sodelovanje na redovalnih in pedagoških konferencah,
 • sodelovanje z vodstvom šole,
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami,
 • evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev,
 • organizacija preventivnih delavnic za učence in predavanj za starše,
 • sodelovanje z ZD Tolmin, društvom LAS, CSD Tolmin, Policijsko upravo Bovec ter ostalimi pristojnimi službami,
 • napotitev otrok na obravnavo v ustrezne zunanje institucije (Center za mentalno zdravje, Svetovalni center, CSD),
 • sodelovanje z RK, Karitas, ZPMS, CSD pri organizaciji pomoči ter brezplačnega letovanja socialno ogroženih otrok.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica