OŠ Bovec

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Osnovna šola Bovec je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Bovcu. Ustanovila jo je Občina Bovec z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bovec dne 16.07.1997. V sestavi zavoda delujejo: 

  • centralna šola v Bovcu, 
  • zunanji oddelek v Soči, 
  • zunanji oddelek na Žagi, 
  • organizacijska enota otroškega vrtca. 

Temeljni smoter vzgojno-izobraževalne organizacije je razvijati svobodno, ustvarjalno, samostojno in celovito osebnost. Ta temeljni smoter uresničuje zavod s svojim celotnim življenjem in delom, kot to določata Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih. Zavod je s svojim življenjem in delom dolžan zadovoljevati: 

  • družbene potrebe razvoja varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, 
  • potrebe staršev in otrok, 
  • potrebe okolja, v katerem zavod deluje.

ZGODOVINA

V šolskem letu 1776/77 je bila v Bovcu ustanovljena trivialka, ki je delovala vse do Ilirskih provinc. V času Napoleona se je šola preimenovala v ekole primaire. 
Leta 1869 so v stari Avstroogrski uvedli enotno osnovno šolo, ki je veljala tudi za mesto Bovec. V tem času so otroci v šoli govorili in se učili Slovenščine kot osnovnega materinega jezika. V času med obema svetovnima vojnama pa je bil osnovni jezik Italijanščina. 

Po drugi svetovni vojni se v osnovni šoli Bovec zopet poučuje v slovenskem jeziku.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica