Sodelovanje s starši


Roditeljski sestanki

Vzgojiteljice staršem predstavijo letni delovni načrt vrtca oziroma skupine, dnevni red vrtca in specifike dnevnega reda skupine, program in način dela v skupini, podajo predlog za skupna sodelovanja, jih povabijo k aktivnemu udeleževanju pri vzgojnem delu, seznanijo z možnostjo dodatnih dejavnosti, rešujejo skupno problematiko in pripravijo kratko razmišljanje ali predavanje na aktualne teme v zvezi z vzgojo ali delom v skupini. Organizirali bomo tudi predavanja za starše v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Teme predavanj se bodo nanašale na aktualna vpršanja v zvezi z vzgojo otrok.


Pogovorne ure

Dan in uro določijo vzgojiteljice v dogovoru s starši na 1. roditeljskem sestanku. Vzgojiteljica je enkrat mesečno ali po potrebi na voljo staršem za pogovor o delu, razvoju in počutju otroka v skupini.


Pogovori s starši

Vsakodnevno ob prihodu oziroma odhodu iz vrtca lahko starši z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice izmenjajo informacije, ki so pomembne za otrokovo počutje, delo in napredovanje.


Pisno obveščanje

Starši bodo pisno obveščeni o raznih prireditvah, srečanjih, tudi z objavljenim obvestilom na KATV Bovec, pisno bodo obveščeni o dodatnih vzpodbudah za otroke, v kotičku za starše pa vzgojiteljice sporočajo o dejavnosti v skupini. Kotički so opremljeni tudi s pozitivnimi in poučnimi mislimi. Starše obveščamo tudi preko oglasnih desk na vhodih in na spletni strani (solabovec.si).

Obveščanje z SMS-i

Vabila na prireditve vrtca (predavanja za starše in podobno), popoldanska srečanja skupin, roditeljske sestanke ter ankete za prisotnost med počitnicami ter drugea pomembna obvestila bodo starši dobili na telefon po SMS-u. Če bodo obvestila daljša, jih bodo za podrobnejše informacije napotila na spletno stran vrtca. 


Skupna srečanja

To so srečanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, izletih, športnih aktivnostih, delavnicah … Ta srečanja predvsem poglabljajo stike med strokovnimi delavkami, starši in otroki. Načrt srečanj se predstavi na roditeljskih sestankih, uskladi se jih z interesi in mnenjem staršev.
 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Otrokom, ki so vključeni v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstrukcijo.


Starši imajo pravico :

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke,

 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,

 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu podatkov,

 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu (upoštevajoč meje soodločanja - brez poseganja v strokovno avtonomnost vrtca).

 

Obveznosti staršev do vrtca:

 • da se zanimajo za otrokovo vzgojo in razvoj, ter da aktivno sodelujejo z vzgojnim osebjem vrtca

 • da upoštevajo poslovni čas vrtca

 • da nam posredujejo podatke o tem, kje so dosegljivi v primeru nujnih sporočil (naslov, telefonska številka)

 • da pred vstopom v vrtec opravijo z otrokom zdravniški pregled in vzgojiteljici oddajo ustrezno potrdilo

 • da v primeru bolezni otroka obdržijo doma in vzgojiteljici sporočijo vzrok izostanka

 • starši so dolžni priti po otroka, ki je v vrtcu zbolel, v najkrajšem možnem času

 • da otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice v igralnici in da otroka tudi osebno prevzamejo v prostorih vrtca

 • v kolikor starši sami otroka ne morejo odpeljati iz vrtca, zagotovijo otroku spremstvo druge osebe in za tako spremstvo predložijo vzgojiteljici pisno pooblastilo

 • da poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo stvari, ki bi lahko ogrozile zdravje in varnost otrok (nakit, ostri predmeti,…)

 • da redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca

 • da javijo odsotnost otroka ne glede na razlog odsotnosti en dan prej ali isti dan do 8. ure zjutraj, če otrok zboli.

(Če starši izostanka ne javijo, se hrana za tisti dan ne odšteje, saj je bila pripravljena. V primeru nizkega plačila za starše - 1., 2. plačilni razred - prehrana ni velik strošek, za neporabljeno hrano v smeteh zaradi brezbrižnosti pa ni opravičila!)

Podvsebine

Šolski utrip

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica