Svet zavoda

Članstvo v Svetu zavoda OŠ Bovec 


Predstavniki ustanovitelja: 
Dejan Klavora
Klemen Rot 
Ksenija Krivec Komac 

Predstavniki staršev: 
Erik Cuder
Grega Fenko
Anka Madon

Predstavniki zaposlenih na šoli: 
Nuša Kavs Kravanja
Ana Mlekuž 
Manuela Doles (predsednica)
Vera Kranjc 
Slavko Tuka 

Mandat Sveta šole traja 4 leta. Trenutni mandat traja do 29. 9. 2026.


Pristojnosti Sveta zavoda OŠ Bovec

 

  • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, 
  • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 
  • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca, 
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, 
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, 
  • in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica