Življenje v vrtcu

Skladno z Zakonom o vrtcih pripravljamo in organiziramo v vrtcih naslednje programe:

 • dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Obsega vzgojno varstvo ter prehrano (zajtrk in kosilo) in traja od 6 do 9 ur dnevno oz. v obsegu poslovnega časa vrtca. Otroci so glede na starost razporejeni v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja. Oddelke vodijo vzgojiteljice predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljic.
 • dodatne dejavnosti so organizirane kot interesne dejavnosti brez doplačila staršev. Namenjene so otrokom pred vstopom v 1. razred. Izvajajo jih vzgojiteljice in učitelji naše šole.
 • obogatitvene dejavnosti vzgojitelji izvajajo v okviru dnevnega programa. Z njimi bogatijo otrokovo življenje in delo v oddelku.
 • nadstandardni programi so organizirani glede na interese otrok in staršev ter se izvajajo izključno v popoldanskem času (po izvedbenem kurikulu) oz. ob sobotah in nedeljah oz. glede na želje in interes staršev. Izvajalci so strokovni delavci naše šole in zunanji izvajalci, ki imajo poleg specializiranih znanj tudi znanja in izkušnje s področja dela s predšolskimi otroki. Program je plačljiv.
 • projektno delo se vsebinsko veže na razvojne cilje vrtca in je  rdeča nit življenja in dela v vrtcu.


Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:


prvo starostno obdobje: otroci od enajstega meseca starosti do treh let.

drugo starostno obdobje: otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.


Otroke vključujemo v homogene in heterogene oddelke oz. kombinirane oddelke.
v homogene oddelke so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,

v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,

v kombinirane oddelke so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

 

Za uspešno izvajanje vzgojnega programa oddelka sta odgovorni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.

 

Celodnevni program obsega:

 • prihod otrok – individualne igre ali igre v manjših skupinah,
 • osebna higiena in zajtrk,
 • usmerjene aktivnosti otrok v igralnici ali na prostem,
 • bivanje na prostem – sprehodi, igre na prostem,
 • osebna higiena in kosilo,
 • počitek za mlajše otroke,
 • umirjene igre za starejše otroke,
 • popoldanska malica,
 • individualne igre, igre v manjših skupinah,
 • odhod otrok domov.

Podvsebine

VRTEC BOVEC

Mala vas 121
5230 Bovec

PODRUŽNIČNA ŠOLA SOČA

Soča 28
5232 Soča

PODRUŽNIČNA ŠOLA IN VRTEC ŽAGA

Žaga 29
5224 Srpenica